Til forsiden Vesterålskraft AS

Bærekraftige løsninger

FNs bærekraftsmål plansje

Med Vesterålskrafta inn i fremtida

“I Vesterålskraft bidrar vi til bærekraftig samfunnsutvikling og det grønne skiftet. For oss er det viktig å redusere vårt klimaavtrykk. Vi jobber kontinuerlig for sosial rettferdighet og trygge arbeidsplasser. Konsernet legger vekt på sunn forretningsdrift med ansvarlig og etisk virksomhetsstyring.”

FNs bærekraftsmål vil danne utgangspunktet for hvordan Vesterålskraft kan fokusere på de målsetningene som vil være viktigst for oss i den videre utviklingen av konsernet. Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på de grunnleggende behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

 

Vesterålskraft ønsker å redusere eget klima avtrykk best mulig. En næring som lever av å selge ren energi og omtaler seg selv som en viktig del av klimaløsningen må ha et bevisst forhold til sitt eget klimafotavtrykk. Internkontroll, miljørapportering og krav til underleverandører er tiltak som skal innarbeides systematisk hos Vesterålskraft.

FNs bærekraftsmål nr.7 - Ren energi til alle

Ren Energi til Alle

Vesterålskraft Produksjon produserer fornybar energi fra lokal vannkraft i Vesterålen. Det jobbes nå med å bygge et nytt vannkraftverk i Sortland kommune.

Nettselskapet Vestall sørger for å frakte fornybar energi til både private og industri i Vesterålen.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Vestall AS skal investere nærmere 1 mrd. kroner i nytt strømnett i Vesterålen over de neste 10 årene slik at regionen vår er klar for elektrifisering og omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Vår viktigste oppgave framover blir å levere den nye kapasiteten som private og næringslivet i regionen etterspør, samtidig som vi tar i bruk ny teknologi for å drifte strømnettet smart og kostnadseffektivt. 

Gjennom utbygging av infrastruktur i kommunene er Vesterålskraft bredbånd med å gjøre den digitale hverdagen enklere for
innbyggerne i vår region. 

FNs bærekraftsmål nr.9 - Industri, innovasjon og infrastruktur
FNs bærekraftsmål nr.12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon handler for oss om å utnytte de ressursene  gjennom bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturresurser, redusere miljøødeleggelser og øke livskvaliteten til alle innbyggerne i vår region.

Våre overordnede bærekraftsmål er;

Miljøforhold

  • Avfallsreduksjon og gjenbruk
  • Fremme klimavennlige løsninger
  • Miljøvennlige bygg, transportmidler og utstyr

Sosiale forhold

  • Trygge og helsefremmende arbeidsplasser
  • Engasjerte medarbeidere
  • Mangfold og inkludering

Økonomiske forhold/styringsprinsipper

  • Sunn og etisk forretningsdrift
  • Samfunnsansvarlige anskaffelser
  • Effektiv arbeidshverdag
  • Forretningsområder med positiv innvirkning på miljøet

Våre interessenter